HOTĂRÂRI ADOPTATE 2021

pcdata
Fișier
pdf HOTARAREA Nr.47/26.08.2021 privind aprobarea radierii din Cartea funciara a concesiunii terenului arabil extravilan in favoarea S.C. Amfion S.R.L.
pdf HOTARAREA Nr.46/26.08.2021 privind aprobarea regulamentului de gospodărire locala
pdf HOTARAREA Nr.45/26.08.2021 privind aprobarea vanzarii terenului intravilan, proprietate privata a comunei Frumusita, județul Galati, in suprafața de 575 mp, amplasat in Tarla 62, Parcela 692+693, lot 3
pdf HOTARAREA Nr.44/26.08.2021 privind aprobarea vanzarii terenului intravilan, proprietate privata a comunei Frumusita, Județul Galati, in suprafața de 565 mp, amplasat in Tarla 62, Parcela 692+693,, lot 2
pdf HOTARAREA Nr.43/26.08.2021 privind aprobarea vanzarii terenului intravilan, proprietate privata a comunei Frumusita, Județul Galati, in suprafața de 659 mp, amplasat in Tarla 62, Parcela 692+693, lot 1
pdf HOTARAREA Nr.42/26.08.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetara pe trimestrul I I 2021
pdf HOTARAREA Nr.41/26.08.2021 privind aprobarea organizării procedurilor de închiriere a terenului arabil extravilan, proprietate publică a comunei Frumușița, județul Galați, în suprafață totală de 38,7925 ha
pdf HOTARAREA Nr.40/29.07.2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren intravilan, proprietate publica a comunei Frumusita, identificat prin carte funciara 107300, in suprafața totala de 2931 mp, amplasat in Cv 69, parcela 825
pdf HOTARAREA Nr.39/29.07.2021 privind insusirea si aprobarea raportului de evaluare a terenului intravilan, p roprietate p riva ta a comunei Frumusita, Județul Galati, in suprafața de 575 mp, am plasat in Tarla 62, Parcela 692+693, lot 3
pdf HOTARAREA Nr.38/29.07.2021 privind insusirea si aprobarea raportului de evaluare a terenului intravilan, proprietate privata a comunei Frumusita, județul Galati, in suprafața de 565 mp, amplasat in Tarla 62, Parcela 692+693, lot 2
pdf HOTARAREA Nr.37/29.07.2021 privind insusirea si aprobarea raportului de evaluare a terenului intravilan, proprietate privata a comunei Frumusita, județul Galati, in suprafața de 659 mp, amplasat in Tarla 62, Parcela 692+693, lot 1
pdf HOTARAREA Nr.36/29.07.2021 privind aprobarea raportului de a ctivita te a a sisten țilo r personali ai persoanelor cu handicap grav in sem estrul I al anului 2021
pdf HOTARAREA Nr.35/29.07.2021 privind aprobarea indeplinirii legalizării copiilor de pe inscrisuri de către secretarul u.a.t. comuna Frumusita - IACOMI EMILIA MARIANA
pdf HOTARAREA Nr.34/23.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și sibvenții pe anul 2021, sursa F și sursa G
pdf HOTARAREA Nr.33/25.06.2021 privind aprobarea modeificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatului de specialitate al primarului comunei Frumusita, judetul Galati
pdf HOTARAREA Nr.32/25.06.2021 privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate, cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si pentru alte situatii deosebite
pdf HOTARAREA Nr,31/25.06.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anual 2021
pdf HOTARAREA nr.30/
pdf HOTARAREA Nr.29 / 27.05.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Frumusita, judetul Galati, care sa faca parte din comisiile de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv la comisiile de receptie finala, pentru obiectivele de investitii de la nivelul comunei Frumusita, juteul Galati
pdf HOTARAREA Nr.28 / 27.05.2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii pe trimestrul I, anul 2021
pdf Hotararea Nr.27/ 27.05
pdf h26
pdf HOTARAREA Nr.25 / 27.05.2021 privind aprobarea platii, din bugetul local al UAT Frumusita, a cotizatiei de membru a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati, pentru anul 2021
pdf HOTARAREA NR.24/29.04.2021 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Frumusita
pdf HOTARAREA NR.23/29.04.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflatiei de 2,6%
pdf Hotararea nr.22 / 29.04.2021 privind inchirierea prin atribuire directa, a pajistilor aflate in proprietate privata a comunei Frumusita, judetul Galati, ramase disponibile in urma rezilierii unui contract
pdf HOTARAREA NR. 21/29.04.2021 privind instituirea taxei speciale de emitere a avizului de oportunitate in vederea elaborarii de planuri urbanistice zonale
pdf HOTARAREA NR.20/29.04.2021 privind aprobarea dezmembrarii in trei loturi a unui imobil din domeniul privat al comunei Frumusita
pdf HOTARAREA NR.19.29.04.2021 privind insusirea documentatiei cadastrale a unor imobile in vederea inscrierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara
pdf HOTARAREA NR.18/20.04.2021 privind numirea reprezentantului legal
pdf HOTĂRÂREA NR. 16 / 20.04.2021 privind stabilirea numarului si cuantumului burselor de performanta, merit, de studiu si ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020-2021
pdf HOTĂRÂREA NR. 15 / 20.04.2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021, a bugetului institutiilor publice si activitatilor financiare din venituti proprii si subventii si estimarile pe anii 2022,2023,2024
pdf HOTĂRÂREA NR. 14 / 25.03.2021 privind modificarea şi completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
pdf HOTĂRÂREA NR. 13 / 25.03.2021 privind desemnarea domnul SASU VASILE în calitate de reprezentant al consiliului local al comunei Frumușița, pentru a face parte din comisia de recepție finală pentru obiectivul de investiție „Bază de agrement cu specific pescăresc în comuna Frumușița, județul Galați”
pdf HOTĂRÂREA NR. 12 / 25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism în comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi
pdf HOTĂRÂREA NR. 11 / 25.02.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României
pdf HOTĂRÂREA NR. 10 / 25.02.2021 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se vor efectua în perioada martie 2021 - februarie 2022 de către persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
pdf HOTĂRÂREA NR. 9 / 25.02.2021 privind aprobarea planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al comunei Frumușița
pdf HOTĂRÂREA NR. 8 / 25.02.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local si a bugetului activitatilor finanțate din venituri proprii si subvenții, al comunei Frumusita județul Galati, pe trimestrul IV anul 2020
pdf HOTĂRÂREA NR. 7 / 25.02.2021 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 42/31.08.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Frumușița a unor suprafețe de teren
pdf HOTĂRÂREA NR. 6 / 25.02.2021 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 55 / 26.11.2020 privind însușirea documentației cadastrale a unor drumuri sătești pentru înscrierea în cartea funciară și atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Frumușița, județul Galați
pdf HOTĂRÂREA NR. 4 / 25.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință
pdf HOTĂRÂREA NR. 3 / 28.01.2021 privind modificarea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și pentru personalul contractual din cadrul serviciilor publice din subordinea consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați
pdf HOTĂRÂREA NR. 2 / 28.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, sursa A, al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi, din anul 2020
pdf HOTĂRÂREA NR. 1 / 07.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local sursa A, a deficitului secţiunii de dezvoltare
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
G-FPB4T0HX0T