Legislație

pcdata

// legislatie.just.ro – PORTAL LEGISLATIV

Principalele acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea instituției sunt:

– Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune

– Legea nr. 272/2004privind protecția şi promovarea drepturilor copilului

–  Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

– Legea nr 119/1996 cu privire la actele de stare civila;

– Legea nr. 248 /2015 referitor participare copii la invatamantul prescolar;

– Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

– Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor  de protective sociala pentru consumatorul volnerabil de energie;

– Legea nr.  61/1993 privind alocatia de stat pentru copii;

– O.G 111/2010 privind indemnizatia lunara si concediul pentru ingrijirea copilului;

– Legea nr. 292/2011 – legea asistentei sociale;

– Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

– O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Legea nr.53/2003 privind Codul muncii;

– H.G 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor;

– O.G nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici;

– H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltare a carierei functionarilor publici;

– Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ;

– H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant;

– Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

– Legea nr.287/2009 privind Codul civil;

– H.G nr.432/2004 privind dosarul profesional al functiei publice;

– Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

– Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice;

– L-egea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei cu exercitarea de-mnitatilor  publice;

– O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;

– O.G nr.80/2003 privind concediul de odihna si  alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor Consiliului Judetean precum si ale primarilor si viceprimarilor;

– H.G nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor;

-H.G nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei;

– H.G nr.403/2021 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor si al specializarilor;

– H.G nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici;

– O.U.G nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si hotararea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor normative;

– Legea 334/31.05.2002 – legea bibliotecilor(republicata);

– Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;

– Legea nr.16/02.04.1996 privind Arhivele Nationale;

– Legea nr.358/2002  privind  modificarea si completarea legii arhivelor;

– O.G nr.39/2006 privind  modificarea si completarea legii Arhivelor Nationale;

– Legea nr. 138/2013 privind  modificarea si completarea legii Arhivelor Nationale nr.16/1996;

– Legea 544/2001  privind liberul acces la informațiile de interes public;

– Ordonanța Guvernului nr. 28/ 2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificările şi completări prin Legea nr. 98/2009;

– Legea 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglemetare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenției Domeniilor Statului;

– Legea 70/ 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

– Ordonanta de urgență nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

–  Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările ulterioare;

–  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

–  Hotărârea nr. 777 din 19 octombrie 2016 privind structura, organizarea şi funcționarea registrului electronic național al nomenclaturilor stradale;

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
G-FPB4T0HX0T